Flat Bush

(09) 274 8279 20 Flat Bush Rd Otara, Auckland

Playful learning is the magic that takes place when we meld a child’s sense of joy and wonder with thoughtfully planned learning experiences. (Playful learning: Develop Your Child’s Sense of Joy and Wonder, Mariah Bruehi, 20.02.2019

Kia ora, Talofa lava, Fakatalofa, Kia orana, Malo e lelei, Bula Vinaka, Fakaalofa lahi atu, Xin chao and a very warm welcome to Team Kakano, 2022. In our team we have the following wonderful kaiako (teachers):

Room 1: Mrs Lisa Boyd-Crofskey - Team Leader

Room 2: Ms Bernie Russell

Room: 5: Mrs Caitlin Haynes

Room 6: Ms Elizabeth Heather

Room 7: Ms Cassandra Shoemark

Room 8: Mrs Sina Lologa 

Room 23: Ms Katy Brown

And we are supported by a fabulous team of Teacher Aides:

Mrs Fili Tito

Miss Easter

Miss Briana

Miss Maggy

Miss Awhi

Miss Annah

Miss Sina

Miss PaeseIn the Kakano team, your children will have the opportunity to explore, experiment, discover and solve problems in imaginative and playful ways. Our key practice, involves teachers supporting specific skills, values and knowledge development by intentionally teaching the knowledge, the values and the skills needed by children to advance or extend their learning. This happens while they are engaged in play and during direct acts of teaching in our classrooms. 

We have created classrooms and discovery environments with diverse interest areas, that offer rich opportunities for our tamariki to become lifelong learners. 

We believe that happy and secure children, develop a strong sense of well being and self esteem, in an environment where problem solving and flexible thinking is encouraged. 

Within the Kakano team, your child will have opportunities to develop their social skills, form friendships and gain an appreciation of our Flat Bush school values.

We hope to develop strong links with your child, your whanau and the wider community, as we work together towards success for all our tamariki. "ka whiti ano, teitahi tātou, ka whiti katoa" when one shines we all shine.

Connections between family and school are key - Mahi ngatahi, Whakawhanaungatanga - working together and establishing links, relationships and learning partnerships - you are welcomed!  You are your child’s first teacher! Your experiences, knowledge and language are gifts you can share! We want you to be part of our journey with us.

He waka eke noa

A canoe which we are all in with no exception - we are all in this together. 

Samoan Translation


I le vaega Kakano,e tele se avanoa e mafai ai e lou alo ona suesue,aoao,faatino po ole foia o ni faafitauli e ala i ni taaloga poo le faaaogaina lea o ni mea faitino. O le faamoemoe autu o lea polokalame o le fesoasoani lea o faiaoga ua iai tomai faapitoa e aoaoina ai le fanau, ina ia faalauaitele ai lo latou tomai i metotia o loo aoaoina i totonu ole potu aoga.Faataitaiga e iai nisi fanau e faigata ona faasoa pe faaali ni o latou manatu i totonu ole 

potu ae fiafia e talanoa pe a oo ina taaalo.O nisi foi o fanau e avea galuega faatino e atagia ai se tomai faapitoa o i lea tamaititi.


Ua matou tapenaina ni vaega faapitoa i potu aoga ma nisi vaega  ua matou vaaia e fiafia le fanau e aoao ai, ina ia tumau ma faaosofia ai pea le naunau e aoaoina mo se taimi umi.


Ua matou talitonu o se tamaititi fiafia ma saogalemu,o le tamaititi lena e lelei lona mafaufau,e mafai e ia ona fofo faafitauli e tutupu mai ile va o ia ma le isi tamaititi,e faaosofia foi o ia e faatino nisi mea fou e faalauaitele ai lona tomai,e mafai foi ona faasoa ma le isi tamaititi.


I totonu foi ole vaega Kakano e mafai foi e lou alo ona atiina ae ai tomai faaagafesootai,faauo ma fealofani e pei ona faatauaina i totonu o aoga.


O lo matou faanaunautaiga  ia malosi ma mautu lo matou sootaga ma le fanau ae silisili ona lelei le fesootaiga ma matua ma le lautele o tatou aiga aua a tatou galulue faatasi o le a faapea ona manuia a tatou fanau.


O le ki poo le autu o nei mea uma ole galulue faatasi,fesootai lea o matua poo aiga ina ia fai paaga aua le aoaoina o alo ma fanau .Matua o outou o faiaoga muamua i o outou alo ma fanau.O loo tele le tomai, o le oa i le gagana ma ni isi o meaalofa taua e tatau ona outou faasoa mai aua se manuia o outou alo ma a tatou fanau.Matou te manaomia lo tatou galulue faatasi.O le tele o lima e mama ai ma faigofie la tatou galuega.


Ole tatou vaa e alo faatasi, o aoaoga e faatino i taaloga o loo iai se feau taua e faatupu ai lagona fiafia ma le maofa  o le fanau i polokalame ua uma ona tapenaina.      

Tongan Translation 

‘I he Timi Kakanó, ‘oku ‘iai ‘a e faingamalie ‘o e fānau ke nau fekumi, fakatotolo, ‘ilo me’a fo’ou mo solova ha ngaahi palopalema ‘i he fakalaulauloto mo e manako va’inga. Ko e ngāue tefitó ko hono tokoni’i mo hono ako’i ‘e he kau faiakó ‘a e ngaahi poto tefito, me’a mahu’inga mo e ‘ilo fakalakalaka ‘oku fiema’u ‘e he fanaú ke fakautuutu pe fakalakalakaange ai ‘enau ako. ‘Oku hoko eni lolotonga ‘enau fai mānako ‘a e va’ingá mo e lolotonga hano ako’i kinautolu ‘i lokiako.Kuo mau fo’u ha ngaahi lokiako mo ha ngaahi ‘atakai mohu ‘ilo fo’ou ‘i he ngaahi ‘elia fakamanako kehekehe ‘oku ne ‘oatu ha ngaahi faingamalie ‘oku mohu ma’ae fānaú ke nau hoko ko e kau ako tu’uloa.

‘Oku mau tui ko e fiefia mo e ongo’i malu ‘a e fānaú, tupulekina ‘a e kaukaua ‘o e ongo’i

lelei mo e ongo’i fie tangata mo e fie fefine, ‘i ha ‘ātakai ‘oku poupoua ‘a hono veteki ‘o ha ‘ilo ‘oku fihi mo e fakakaukau ‘oku  ofe’i ngofua. ‘I loto ‘i he Timi Kakano, ‘oku ‘iai ha faigamalie ki ho’o tamasi’i pe ta’ahine ke fakalakalaka ‘enau ‘ilo ki he anga e nofó, anga fakakaungame’á mo toe lahiange ‘enau ongo’i hounga’ia ‘i he ngaahi me’a ‘oku mahu’inga ki he ‘apiako Flat Bush.

‘Oku mau faka’amu ke fo’u ha ngaahi fehokotaki’anga mo e fānaú, mo honau ngaahi famili mo e kakai ‘o e koló ‘i he‘etau ngāue fakataha ma’ae lavame’a ‘a e fānau kotoa. “Ko e a’usia ‘e ha tokotaha ha maama, ‘oku tau maama kotoa”.

Ko e kī tefito ko e fehokotaki ‘a e famili mo e ako’anga - Mahi ngatahi, whakawhanaungatanga - fengaue’aki fakataha ki hono fokotu’u ha fehokotaki’anga, fetu’utaki vaofi, mo ha kautaha ako - ‘oku talitali lelei kimoutolu! Ko kimoutolu ko e ‘uluaki faiako ‘a e fanau! Ko ho’omou ngaahi taukeí, ‘iló mo e lea tu’ufonuá ‘a e ngaahi me’a’ofa te ke ala vahevahe! Ko ‘emau faka’amú ke mou kau mai ke tau fononga fakataha mo kimautolu.

‘Oku tau ‘i he loto popao kotoa ‘o ‘ikai ha toe kehe - ‘oku tau kau fakataha ki heni.